Regulamin

Ogólny regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fundację Architektury Współczesnej

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniach, których Organizatorem jest Fundacja Architektury Współczesnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Koziorożca 59/43.
 2. Uczestnikiem jest osoba wyrażająca chęć udziału w szkoleniu po opłaceniu zaliczki lub całej kwoty. 
 3. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłaty zaliczki, raty lub całości kwoty.
 4. Szkolenia są organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkolenia.
 5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 10 Uczestników. W takim przypadku Organizator zaproponuje w ciągu 21 dni inny termin realizacji szkolenia lub zwrot opłaty za szkolenia w pełnej wysokości.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.

ROZDZIAŁ II

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH

§1

Przyjmowanie zgłoszeń

 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez maila przesłanego na halo@fundacja-aw.org lub poprzez rejestrację w określonym przez organizatora serwisie.
 2. Organizator dopuszcza również możliwość zgłoszenia telefonicznego. Aby zgłoszenie telefoniczne było skuteczne i prawnie wiążące, Organizator wyśle e- maila do Zgłaszającego z potwierdzeniem danych Uczestników zgłoszonych telefonicznie, a Zgłaszający potwierdzi zgodność przedmiotowych danych w e-mailu zwrotnym do Organizatora.
 3. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą zaliczki lub rejestracji przez odpowiedni portal określony w wydarzeniu.
 4. Zgłoszenie na szkolenie w jakiejkolwiek formie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Zgłaszającego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

§2

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w szkoleniu. Rezygnacja musi zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji do 21 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia, Zgłaszający otrzymują zwrot wpłaty pomniejszony z zaliczkę. Zaliczka jest bezzwrotna.
 3. W przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem szkolenia, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 50% opłaty za każdego zgłoszonego przez siebie Uczestnika.
 4. W przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za każdego zgłoszonego przez siebie Uczestnika.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu, bez złożonej wcześniej rezygnacji w odpowiednim terminie, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie. Wniesiona wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.
 7. Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.
 8. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest w ciągu 21 dni wyznaczyć kolejny termin szkolenia.
 9. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora i nie wyznaczenia kolejnego terminu w okresie wskazanym w punkcie powyższym, Organizator zobowiązany jest zwrócić wpłaconą kwotę za dane szkolenie w całości.
 10. Zwrot wpłaconej przez Zgłaszającego kwoty realizowany będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Zgłaszającego.
 11. Rejestracja w trybie Early Bird odbywa się wg zasad określonych w ofercie.

ROZDZIAŁ III

FINANSE

§1

Odpłatność za szkolenie

 1. Szkolenia organizowane przez Organizatora są odpłatne, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego paragrafu.
 2. Ceny wszystkich zajęć oferowanych przez Organizatora są kwotami brutto.
 3. Zgłaszający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora lub z powodu braku miejsc opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Zgłaszającego.
 5. Organizator dopuszcza również możliwość zwolnienia Zamawiającego z opłaty za udział w szkoleniach w ramach tzw. promocji, o której informację będą znajdowały się w ofercie danego szkolenia.

.

ROZDZIAŁ IV

UWAGI ORGANIZACYJNE

§1

Techniczna strona szkolenia

 1. Na co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną szkolenia Organizator pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności oraz wydania materiałów szkoleniowych, sprawdzenia oprogramowania
 2. Uczestnicy pracują na własnych komputerach stacjonarnych lub przenośnych, na legalnym oprogramowaniu  szkoleniowym (wg oferty dostarczonym) przez Organizatora.

§2

Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia

 1. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie spoczywają na uczestniku szkolenia.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofertach przez Fundację Architektury Współczesnej Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.fundacja-aw.org

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą bieżąco publikowane na stronie internetowej, o której mowa w pkt 1 powyżej.